Paukštynas | KG Logistika

UAB „KG logistika“ pranešėjų apsauga

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie UAB „KG logistika“ (toliau – Bendrovė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus pateikimo, priėmimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus pateikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, atlyginimo ir kompensavimo tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).

3. Bendrovėje gauti pranešimai priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir Aprašu.

4. Aprašo nuostatos taikomos asmenims, kuriuos su Bendrove sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos ir pan.).

5. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

6. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Vyriausybės nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 8 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

7. Informaciją apie pažeidimą, parytą Bendrovėje, galima teikti vienu iš šių būdų:

7.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

7.2. Bendrovės elektroninio pašto adresu: pranesimai@kggroup.eu.

8. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo jam žinomą informaciją apie konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi daryti pažeidimą, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jeigu pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su juo geriausia susisiekti). Jei įmanoma, prie pranešimo pridedami rašytiniai ar kitokie turimi duomenys apie pažeidimą.

9. Pranešimus priima ir dokumentų valdymo sistemoje nustatytame registre užregistruoja kompetentingas subjektas.

10. Jei pranešimas apie pažeidimą Bendrovėje, atitinkantis Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, buvo gautas kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 7.2 papunktyje, jis neregistruojamas ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos persiunčiamas Aprašo 7.2 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta elektroniniu paštu informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.

III SKYRIUS

PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

11. Kompetentingas subjektas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą imasi vertinti nedelsdamas.

12. Kompetentingas subjektas, įvertinęs asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, pranešime pateiktą informaciją gali priimti vieną iš šių sprendimų:

12.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

12.2. jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kurių Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka nėra įgaliota tirti (nagrinėti), nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

12.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą.

13. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, apie Aprašo 12 punkte priimtą sprendimą informuojamas raštu per 5 darbo dienas po informacijos gavimo. Sprendimas nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą turi būti motyvuotas.

14. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtus sprendimus, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę (jeigu buvo nustatytas pažeidimo faktas), nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

15. Informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūra nutraukiama, jeigu:

15.1. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

15.2. asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas;

15.3. pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų.

IV SKYRIUS.

KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS 

16. Kompetentingas subjektas užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

17. Gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys saugomi uždaroje byloje ir su jais gali susipažinti tik tokią teisę turintys asmenys, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą (priedas).

18. Bendrovės darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

19. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų.

20. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

21. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų įstaigoje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba įstaigoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir pateikti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą.

23. Kompetentingas subjektas ne rečiau kaip kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo ir nagrinėjimo praktiką ir Bendrovės interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal Aprašą.

24. Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi 5 metus.

25. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

uždaryti

uždaryti

Svetainėje naudojami slapukai. Naršydami toliau Jūs sutinkate su www.paukstynas.lt slapukų politika.

. Privatumo politika
SUTINKU